Statut KNP

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1 Koło nosi nazwę Koło Naukowe Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
§ 2 Koło jest uczelnianą organizacją studencką wpisaną do rejestru prowadzonego przez Rektora UKSW.
§ 3 Siedzibą Koła jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
§ 4 Podstawą działania Koła jest niniejszy statut, statut Uczelni i przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365 , z późn. zm.).
§ 5 Koło może używać pieczęci zawierającej nazwę i dane identyfikacyjne.
§ 6 Koło posiada własne logo.
§ 7 Koło współdziała ze swoim opiekunem naukowym.

ROZDZIAŁ II
Cele, formy, zakres działania
§ 8 Celami Koła są: 1) poszerzanie wiedzy członków z zakresu ekologii i ochrony środowiska; 2) upowszechnianie wiadomości wymienionych w pkt 1; 3) wypracowanie umiejętności zbiorowej pracy naukowej; 4) umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych.
§ 9 Koło realizuje powyższe cele poprzez: 1) indywidualne i zbiorowe prace naukowe; 2) organizowanie sesji naukowych i odczytów okolicznościowych; 3) organizowanie imprez o charakterze naukowym i integracyjnym; 4) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
§10 Koło może być członkiem innych organizacji, zarówno w kraju jak i za granicą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11 Członkami Koła mogą być studenci i doktoranci UKSW.
§ 12 Przyjęcie do Koła następuje po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd Koła.
§ 13 Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Członka Koła musi zostać podjęta przez Zarząd Koła w okresie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji, o której mowa w § 12.
§ 14 Członkom Koła przysługują następujące uprawnienia: 1) branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu; 2) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła; 3) udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło; 4) otrzymywanie informacji o wszystkich decyzjach Zarządu Koła.
§ 15 Członek Koła ma obowiązek: 1) przestrzegać postanowień Statutu oraz Władz KNS; 2) dbać o dobre imię Koła i Uczelni; 3) wypełniać wszelkie obowiązki ciążące na nich z tytułu wykonywanych funkcji i zadań w Kole; 4) brać aktywny udział w działalności Koła oraz terminowo wywiązywać się z powierzonych prac; 5) uczestniczyć w Zebraniach oraz w Walnych Zgromadzeniach;
§ 16 Prawa członka traci się : 1) na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej wystąpieniem z szeregów Koła, złożonej Zarządowi Koła; 2) na podstawie uchwały Zarządu Koła o wykluczeniu członka nie wypełniającego postanowień Statutu; 3) przez skreślenie z listy członków Koła wskutek utraty statusu studenta lub doktoranta UKSW.
§ 17 Od uchwały Zarządu Koła o wykluczeniu z Koła, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które na wniosek zainteresowanego musi się zebrać w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia odwołania od uchwały Zarządu Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo osoby zostaje zawieszone.
§ 18 Odwołanie należy złożyć do Zarządu Koła w terminie siedmiu dni od doręczenia Członkowi uchwały Zarządu Koła o wykluczeniu z Koła.

ROZDZIAŁ IV
Władze Koła

§ 19 Organami Koła są: 1) Walne Zgromadzenie; 2) Zarząd.
§ 20 Opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła.
§ 21 Walne Zgromadzenie, zwoływane każdego roku w październiku, jest władzą naczelną Koła. Do jego kompetencji należy: 1) ustalanie ogólnego kierunku działania Koła; 2) wybór Zarządu na okres jednego roku; 3) przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu; 4) uchwalanie zmian Statutu Koła; 5) powoływanie sekcji dla lepszej realizacji celów Koła; 6) podjęcie decyzji o samorozwiązaniu.
§ 22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący Koła: 1) z własnej inicjatywy; 2) na skutek uchwały Zarządu; 3) na wniosek podpisany przynajmniej przez 1/4 liczby członków Koła.
§ 23 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 24 Zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 25 Zarząd wybierany jest na okres jednego roku akademickiego.
§ 26 Zarząd Koła może powoływać swego Pełnomocnika.
§ 27 Pełnomocnik odpowiedzialny jest tylko przed Zarządem Koła i może zostać odwołany przez tenże Zarząd lub na własną prośbę.
§ 28 Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 29 Zarząd można odwołać przed upływem kadencji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu musi zostać wybrany nowy Zarząd.
§ 30 Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Koła, odpowiedzialny za całokształt pracy Koła.
§ 31 Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji i za wszelkie inne materiały lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Koło.
§ 32 Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu oraz Walne Zgromadzenie, prowadzi je oraz czuwa nad ich przebiegiem.
§ 33 Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Koła; 2) zapewnienie realizacji zadań statutowych; 3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 4) czuwanie nad prawidłowością działań Koła; 5) przyjmowanie członków oraz ich skreślanie i wykluczanie; 6) sporządzanie sprawozdań z działań Koła; 7) informowanie członków o swych uchwałach.

ROZDZIAŁ V
Wybór Zarządu Koła

§ 34 Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
§ 35 Członkiem Zarządu Koła może zostać każdy Członek Koła, który zgłosi ustępującymi Zarządowi swoją kandydaturę, najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów.
§ 36 Kadencja Zarządu rozpoczyna się nie później niż na 30 dni po wyborach. Kadencja ustępującego Zarządu kończy się w dniu rozpoczęcia kadencji nowo wybranego Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Sekcje Koła

§ 37 Zarząd Koła może powoływać Sekcje w celu lepszej organizacji pracy Koła. Zarząd ma również prawo rozwiązania Sekcji.
§ 38 Wraz z powołaniem Sekcji, Zarząd Koła powołuje Koordynatora Sekcji oraz Zastępcę Koordynatora Sekcji, którzy są odpowiedzialni za jej działanie i efektywność.

ROZDZIAŁ VII
Finanse Koła

§ 39 Koło utrzymuje się z: 1) środków ofiarowanych przez sponsorów; 2) dofinansowania ze strony Uczelni; 3) dobrowolnych wpłat członków przeznaczonych na określony cel.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 40 Koło może podjąć decyzję o samorozwiązaniu się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 41 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora UKSW ich zgodności z przepisami prawa i statutem Uczelni.